DK EN

Tilskudsregler

Tilskudspolitik for deltagelse i stævner og træningslejre for A-holdene

For at kunne deltage i "betalings"–stævner eller –træningslejre skal du have mindst 300 kr. stående på din svømmekonto (reg.nr. 5474 kontonr. 7000355). Har du ikke det må du selv sørge for tilmelding og vil dermed ikke få tildelt tilskud fra klubben.

For at opnå tilskud til et stævne eller træningslejre skal der være en person, der er ansvarlig for arrangementet. Endvidere skal arrangementet udbydes til henholdsvis alle svømmere eller alle polospillere.
Der skelnes overordnet mellem stævner og træningslejre/-weekender. Ved alle arrangementer tilstræbes det dog at finde billig transport og overnatning under hensyntagen til kvaliteten af den sportslige udfoldelse. Kost finansieres i alle tilfælde fuldt ud af svømmerne selv.

For alle stævner gælder der, at stævnet skal foregå mere end 6 zoner fra Nørre Allé for at få støtte. Når kørselsbilag indsendes, beregnes strækningen fra Nørre Allé. Dvs. hvis man fx bor 30 km fra København, betaler klubben ikke for denne ekstra kørsel.

Stævner

Alle stævnerne i sæsonen er delt op i følgende kategorier og derefter følger en kort begrundelse for den valgte opdeling.

 1. Danske Mesterskaber: DMH, DOM samt Danske Senior Mesterskaber og Danske B-Mesterskaber – sidste tre både på kort- og langbane
  1. DMH, DOM samt Danske Senior Mesterskaber og Danske B-Mesterskaber – sidste tre både på kort- og langbane
  2. Danske mesterskaber og pokalmesterskaber i vandpolo
 2. Internationale Mesterskaber uden for landets grænser: Nordiske, Europæiske og Verdens Mesterskaber samt Internationale studentermesterskaber
 3. Boblecup, SRØ Kort og Langbane Mesterskaber for seniorer (altså ikke SRØ Masters) samt mastersstævner som inkluderer pre-masters
 4. Open water stævner arrangeret af Dansk Svømmeunion
 5. Alle øvrige stævner på kort- eller langbane (heriblandt SRØ Masters og Åbne Københavnske Masters)

Danske mesterskaber er prioriteret højest tilskudsmæssigt, da disse stævner favner meget bredt ved at inkludere både masters og pre-masters og derved kan flere studerende deltage. Det er i denne gruppe af stævner desuden muligt for alle at deltage til mindst ét af stævnerne. DMH skønnes særligt vigtigt i relation til tilskud, da folk bliver udtaget til dette stævne og er gensidigt afhængige af hinandens deltagelse. Desuden er det jo et holdmesterskab og her, hvor USG tegner sit ansigt udad til. Ved også at medtage Danske Senior Mesterskaber og Danske B-Mesterskaber i 1. gruppe tilgodeses, at der på holdet faktisk er svømmere med kravtider til disse stævner. Deltagelse her vil også bidrage til at synliggøre USG.

I anden kategori er lagt de internationale mesterskaber. Disse stævner er som regel meget udgiftstunge og henvender sig samtidigt til et begrænset antal svømmere, og der kan derfor kun gives et symbolsk beløb til arrangementer af denne type.

I tredje kategori søges der taget højde for, at en større gruppe af studerende på holdet endnu ikke er Masters. Samtidig prioriteres deltagelsen i Boble Cup, der jo er et holdstævne og har et stort socialt element.

I fjerde kategori er taget hensyn til at nogle af klubbens medlemmer deltager i Open Water stævner arrangeret af Dansk Svømmeunion. I denne gruppe af stævner er det muligt for alle at deltage. Endvidere er det en mulighed for at skabe synlighed omkring USG. Til disse stævner er startgebyret som regel højt, og der kan derfor kun gives et begrænset tilskud.

Endelig falder de resterende mere eller mindre almindelige lokale stævner i kategori 5, hvor der er vedtaget en ordning, der ligger tæt på en selvfinansiering. På denne måde kan de midler, der er til rådighed i klubbens startpenge- og transportbudget, målrettes til at finansiere udgifterne til de svømmere, der virkelig vil noget med deres svømning (deltagerne under punkt 1-3).

Den konkrete model ser herefter ud som følger:

Til stævner under punkt 1a betales af klubben

 1. alle startpenge
 2. den del af eventuelle transportudgifter, der overstiger 0 kr. pr. person for studerende og 100 kr. pr. person for ikke-studerende, dog maksimalt 500 kr. i tilskud pr. studerende og 400 kr. pr. ikke-studerende (svarende til en samlet transportomkostning på 500 kr.)
 3. i forbindelse med eventuelle overnatninger alle udgifter op til 100 kr. pr. nat pr. person for studerende og op til 50 kr. pr. nat for ikke-studerende

Til stævner under punkt 1b betales af klubben

 1. alle startpenge
 2. den del af eventuelle transportudgifter, der overstiger 0 kr. pr. person for studerende og 200 kr. pr. person for ikke-studerende, dog maksimalt 500 kr. i tilskud pr. studerende og 300 kr. pr. ikke-studerende (svarende til en samlet transportomkostning på 500 kr.)
 3. i forbindelse med eventuelle overnatninger alle udgifter op til 100 kr. pr. nat pr. person for studerende og op til 50 kr. pr. nat for ikke-studerende

Til stævner under punkt 2 betales af klubben

 1. alle startpenge
 2. et fast beløb til transport for studerende på 250 kr. pr. person, dog højst den reelle udgift afholdt af deltageren. Der gives ikke transporttilskud til ikke-studerende
 3. såfremt stævnet afholdes inden for landets grænser, gives tilskud på linie med punkt 1

Til stævner under punkt 3 betales af klubben

 1. alle startpenge

Til stævner under punkt 4 betales af klubben

 1. 75 kr. pr. individuel start for studerende og 50 kr. pr. individuel start for ikke-studerende – dog højest den reelle startudgift.
 2. 200 kr. pr. holdkapstart uanset antal holdkapdeltagere og studenterstatus – dog højest den reelle startudgift.

Til stævner under punkt 5 betales til klubben

 1. 10 kr. pr. individuel start for studerende og 20 kr. pr. individuel start for ikke-studerende. Overstiger den reelle startudgift til stævnearrangøren disse beløb, betales differencen af klubben. Er startudgiften mindre end de indbetalte beløb, tilfalder overskuddet klubben. Alle udgifter til starter for holdkapper afholdes dog af klubben.

Træningslejre/-weekender

I forbindelse med afholdelse af træningslejre/-weekender vil tilskuddet afhænge af den geografiske placering. Konkret ydes tilskud af klubben efter følgende skabelon:

 1. ved afholdelse i København – alle eventuelle udgifter til halleje og aflønning af nødvendigt vagt-/badepersonale
 2. ved udenbys arrangementer i Danmark og udlandet – alle eventuelle udgifter til halleje og aflønning af nødvendigt vagt-/badepersonale samt de første 100 kr. brugt på transport pr. person – dette både for studerende og ikke-studerende

Officials

Til alle indenlandske stævner holdes officials skadefri økonomisk. Det vil sige, at klubben betaler de nødvendige udgifter til transport og overnatning. Mad vil blive dækket i det omfang official stadig har stævneafsnit tilbage.


Tilskud for USG vandpolo

Generelt

For at kunne deltage i “betalings”-kampe skal man indbetale det tilsvarende beløb på en vandpolo-konto inden kampens/-enes begyndelsesdato. Hvis man ikke indbetaler beløbet til vandpolo-kontoen er det ikke muligt at modtage tilskud for klubben.
For at opnå tilskud til divisionskampe, cups eller divisionskampe skal der være en person der er ansvarlig for arrangementet. Dette vil normalt være vandpolos kampleder, men ansvaret kan delegeres enten et bestyrelsesmedlem eller et medlem af vandpoloudvalget.
Endvidere skal arrangementet kunne tilbydes til alle vandpolospillere på enten begynder- eller det øvede hold.
Ved alle arrangementer skal det tilstræbes at finde billigst mulig transport og overnatning, dog under hensyntagen til kvaliteten af den sportslige udfoldelse.
For alle arrangementer gælder det, at arrangementet skal foregå mindst 6 zoner fra Nørre alle for at kunne modtage tilskud.
Kost finansieres i alle tilfælde fuld ud af spillerne selv.

Arrangementer

Alle arrangementer deles op i hhv. divisionskampe, danske cup-turneringer og internationale turneringer. Indbetaling og tilskud afhænger af hvilken type arrangement det er:
1) Divisionskampe: For at kunne modtage tilskud skal spilleren indbetale 0 kr.
a) Klubben betaler alle startpenge.
b) Klubben betaler den del af den eventuelle transportudgift der overstiger 0 kr. pr. person for studerende og 100 kr. pr. person for ikke-studerende. Dog maksimalt 500 kr. i tilskud pr. studerende og 400 kr. pr. ikke-studerende (svarende til en samlet transportomkostning på 500 kr.)
c) I forbindelse med eventuelle overnatninger betaler klubben alle udgifter op til 100 kr. pr. nat. Pr. person for studerende og op til 50 kr. pr. nat for ikke-studerende.
2) Cup-turninger: For at kunne modtage tilskud til spillere indbetale 100 kr.
a) Klubben betaler alle startpenge.
b) Klubben betaler den del af den eventuelle transportudgift der overstiger 0 kr. pr. person for studerende og 200 kr. pr. person for ikke-studerende. Dog maksimalt 500 kr. i tilskud pr. studerende og 300 kr. pr. ikke-studerende (svarende til en samlet transportomkostning på 500 kr.)
c) I forbindelse med eventuelle overnatninger betaler klubben alle udgifter op til 100 kr. pr. nat. Pr. person for studerende og op til 50 kr. pr. nat for ikke-studerende.
3) Internationale turneringer: For at kunne modtage tilskud skal spilleren indbetale 200 kr.
a) Klubben betaler alle startpenge.
b) Klubben betaler den del af den eventuelle transportudgift der overstiger 0 kr. pr. person for studerende og 200 kr. pr. person for ikke-studerende. Dog maksimalt 500 kr. i tilskud pr. studerende og 300 kr. pr. ikke-studerende (svarende til en samlet transportomkostning på 500 kr.)
c) I forbindelse med eventuelle overnatninger betaler klubben alle udgifter op til 100 kr. pr. nat. Pr. person for studerende og op til 50 kr. pr. nat for ikke-studerende.
Divisionskampe prioriteres højest, da det er de stævner hvor flest af klubbens vandpolospillere kan deltage i: Tilskuddet er derfor højest her og indbetalingen ikke eksisterende. Divisionskampene gælder alle kampe spillerne deltager i for det officielle USG hold.

Cup-turneringer prioriteres næsthøjest, da disse kan deltages i af alle medlemmer. Dog prioriteres de ikke lige så højt som divisionkampene, da divisionskampene er træningens primære mål og USG’s primære fokus. Cup-turneringerne vil ofte kræve meget af spillerne økonomisk, da de ofte kræver både transport og logi.
De internationale turneringer vil oftest kræve en større udgift ift. transport og logi; da udgiften for turneringer er højere, kræver det også højere indbetaling for at kunne modtage tilskud fra klubben. Disse turneringer er udgiftstunge og primært rettede mod medlemmer som er ekstra interesseret i at deltage i turneringer. Derfor prioriteres de efter hhv. divisionskampe og cup-turneringer.

Træningslejre/-weekender

I forbindelse med afholdelse af træningslejre/-weekender vil tilskuddet afhænge af den geografiske placering. Konkret ydes tilskud af klubben efter følgende skabelon:

 1. Ved afholdelse i København:
  1. Alle eventuelle udgifter til halleje og aflønning af nødvendigt vagt-/badepersonale.
 1. Ved udenbys arrangementer i Danmark og udlandet
  1. Alle eventuelle udgifter til halleje og aflønning af nødvendigt vagt-/badepersonale.
  2. De første 100 kr. brugt på transport pr. person
  3. Gælder både studerende og ikke-studerende.

Sidst opdateret april, 2014