DK EN

Vedtægter

Vedtægter for USG Svømning og Vandpolo

§1
stk. 1
Klubbens navn er USG Svømning og Vandpolo

stk. 2
Klubbens hjemsted er Københavns Kommune

§2
stk. 1
USG Svømning og Vandpolo har til formål at vække de studerendes interesse for svømning,
vandpolo og livredning, samt varetage de konkurrencemæssige interesser for deltagerne i
Universitetets Studenter-Gymnastiks svømmeafdeling i forhold til Dansk Svømmeunion, samt
varetage medlemmernes interesse overfor foreningen USG (i det følgende USG).

§3
stk. 1
Klubben skal være medlem af den lokale overordnede organisation og Dansk Svømmeunion

stk. 2
I klubben kan optages aktive medlemmer, som er adgangsberettigede i USG

stk. 3
Medlemmer, såvel aktive som passive, kan melde sig passive for den efterfølgende sæson før
hovedtilmeldingen i august. Overgang til aktivt medlemskab kan ske fra 1. januar.

stk. 4
Æresmedlemmer vælges af og på generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen.

stk. 5
Passive ej-studerende medlemmer, der over en femårig periode har været passiv i fire sæsoner, kan
ikke optages som aktive medlemmer.

§4
stk. 1
Alle medlemmer betaler kontingent til klubben. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen, der
offentliggør dette inden regnskabsårets begyndelse.

stk. 2
Endvidere betaler alle medlemmer kontingent til foreningen USG. Det samlede kontingent
afstemmes af bestyrelsen efter vedtagne regler.

stk. 3
Kontingentet til klubben og til foreningen USG forfalder ved sæsonens begyndelse (omkring 1.
september). Bestyrelsen kan vedtage at opdele kontingentet i to rater.

§5
stk. 1
Hvis man ikke betaler sit kontingent til de fastsatte terminer betragtes man som udmeldt af USG
Svømning og Vandpolo.

stk. 2
Beslutning om udelukkelse af et medlem træffes af bestyrelsen. Dog har et medlem, der udelukkes,
og hvor dette ikke skyldes en offentlig vanærende handling, ret til at forsvare sig på
generalforsamlingen, men vedkommende har ikke stemmeret.

stk. 3
Bestyrelsen afgør, om en udelukkelse skal indberettes til højere instans.

§6
stk. 1
Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse på 7 medlemmer, valgt blandt foreningens
stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i alle forhold.

stk. 2
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en sekretær, idrætsinspektøren i USG er
selvskrevet medlem af bestyrelsen, en kasserer samt af en svømme- og en vandpololeder.

stk. 3
Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for 1 år af gangen.

stk. 4
Udtræder i valgperioden noget medlem af bestyrelsen, indtræder én af de på den ordinære
generalforsamling valgte suppleanter. Såfremt det på den ordinære generalforsamling ikke har været
muligt at vælge suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv.

stk. 5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller
næstformanden er til stede.

stk. 6
Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingen, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder
i klubben.

stk. 9
Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov.

§7
stk. 1
Klubbens regnskabsår og sæson løber fra 1/9 til 31/8.

stk. 2
Inden udgangen af september skal kassereren forelægge det udarbejdede driftsregnskab samt status
for revisoren. Regnskabet forsynes med påtegning af revisoren og forelægges den ordinære
genrealforsamling til godkendelse.

stk. 3
Ved den ordinære generalforsamling forelægges et budgetforslag for det kommende regnskabsår.

§8
stk. 1
Revisor skal være medlem af klubben og vælges af den ordinære generalforsamling for 1 år af
gangen.

stk. 2
Skulle revisor få varigt forfald, kan bestyrelsen i dennes sted udpege en anden revisor, der dog kun
fungerer indtil næste ordinære generalforsamling.

§9
stk. 1
Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære
generalforsamling afholdes ultimo oktober hvert år.

stk. 2
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige
medlemmer.

stk. 3
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde
senest d. 1. oktober.

§10
stk. 1
Dagsordenen, herunder ordlyden af såvel indkomne som bestyrelsens forslag, bekendtgøres
samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen, jfr. § 9, stk. 2

stk. 2
Dagsordenen skal omfatte følgende punkter

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens stilling og virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budgetforslag
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af 2 suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

stk. 3
I sager, der ikke er opført på generalforsamlingens dagsorden, kan generalforsamlingen ikke tage
beslutning

§11
stk. 1
Stemmeret har kun aktive medlemmer, der ikke er i restance med deres kontingent. Hvert medlem
har én stemme.

stk. 2
På generalforsamlingen kan kun tilstedeværende medlemmer stemme. Et medlem kan ikke udøve
sin stemmeret via fuldmagt til et andet medlem eller tredjemand.

stk. 3
Alle afstemninger om udelukkelse skal ske skriftligt

stk. 4
Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot ét medlem forlanger dette.

stk. 5
Alle beslutninger kræver tilstedeværelse af mindst 16 medlemmer og ellers almindeligt flertal.

stk. 6
Der stemmes til bestyrelsen samlet, hvor hver fremmødt har 3 stemmer, der skal afgives på tre
forskellige personer; stemmesedler med mindre eller mere end 3 stemmer er ugyldige. Den
polospiller og den svømmer, der har flest stemmer er automatisk valgt, resterende pladser besættes
efter antal stemmer. Ved stemmelighed imellem nummer 6 og nummer 7 samt imellem nummer 8
og nummer 9 foretages omvalgt imellem disse med én stemme pr fremmødt. Det er ikke muligt kun
at stille op til en enkelt navngivet post i bestyrelsen.

§12
stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når mindst 1/4 af klubbens
stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. Denne skal afholdes senest én måned efter at
opfordringen hertil, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden, er kommet bestyrelsen i hænde.

stk. 2
Beslutning om klubbens opløsning kan træffes på den i denne anledning, indkaldte ekstraordinære
generalforsamling, hvor mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til
forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de fremmødte stemmer for opløsningen.

stk. 3
Opnås sådant flertal ikke på beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny
generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uden hensyn til de
stemmeberettigedes antal.

stk. 4
På generalforsamlingen tages beslutning om klubbens aktiver og passiver.

§13
stk. 1
Forandring i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/4 af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 3/4 af de afgivne er for forslaget.

stk. 2
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen,
inden for 14 dage, indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 3/4 af de på generalforsamlingen
afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset hvilket antal, der er til stede.

Oprindeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 14/11-1947. Ændret 6/11-1947, 1/11-
1950 , 29/11-1951 , 15/03-1952 , 21/04-1955 , 25/10-1961 , 2/5- 1964 , 29/10-1964 , 4/12-1969,
1978, 22/10-1991, og. 24/10-2005. Seneste vedtægter vedtaget på ordinær generalforsamling d.
29/10-2007.


Senest opdateret d. 29. oktober 2007.