DK EN

Svømmestrukturen i USG

Fra starten, da svømmehallen på Nørre Allé stod færdig har svømmetræningen været organiseret således, at der inden for USGs rammer både var en organisering for klubsvømmere, der havde mulighed for at stille op til stævner via svømmeforbundet (i dag under navnet Dansk Svømmeunion) og en anden struktur for svømmere, der alene ønskede svømmetræningen. I 1943 blev klubben medlem af Københavns Svømmeunion, således at medlemmerne kunne deltage i stævner med andre svømmeklubber i kommunen.

Igennem rigtigt mange år har UMI (USGs MotionsIdrætsafdeling, dannet 1977) været den strukturelle ramme for svømmere, der ønsker svømmetræning og klubben var rammen for konkurrenceafdelingen. Hermed har klubben været medlem af det nationale forbund og Danske Studenters Idrætsforbund (DSI), hvorimod UMI svømmerne i USG alene har været medlem af DSI.

En anden forskel på de to svømmekulturer i USG var kønsopdelingen. På Motionsholdene var svømningen opdelt i kvinde- og mande hold. 3 baner på mandesiden = 1 hold og 3 baner på kvindesiden (ved indgangen til omklædningen) = 1 kvindehold. Hvert hold med henholdsvis en kvindelig og en mandlig træner. I modsætning hertil havde klubben blandet kønnene i sin træning. Motionssvømningen opblødte dog denne struktur omkring 1981. Nogle år senere på alle hold og siden har denne forskel været ophævet.

Økonomien i klubben

Klubben drives primært for de medlemsbetalinger der løber ind over sæsonen. Dertil kommer tilskud fra foreningen samt enkelte år sponsorindtægter. Med meget store udsving i antal medlemmer i klubben har der selvfølgelig også været store udsving i omsætningens størrelse fra år til år.

Af klubbens regnskaber fx fra 53-57 fremgår at regnskaberne, der blev fremlagt på generalforsamlingen balancerede på 800-1500 kr. Indtægterne var (som nu) primært medlemsbetalinger, men dengang svingede den årlige betaling mellem 400 og 800 kr. Største udgiftspost var rejseudgifter. Dette handler om tilskud/betaling for deltagelse i stævner (i fx Lund, Århus).

Rejseudgifter og ekstraordinere udgifter kunne dog også nedbringes ved besøg hos Gymnastikinspektøren for foreningen, der jævnligt gav tilskud til klubbens aktiviteter. Fx gav foreningen i 1980 3.600 kr. til klubben. Det var det år, hvor klubben blot havde omkring 40 medlemmer, altså var i en "lille-fase". Samtidig fik de andre USG klubber beløb på mellem 1.200 og 22.000 kr. i tilskud det år.

Mht. sponsorat, så husker jeg 1971, som det store år, hvor klubben fik 10.000 af et benzinfirma til hjælp til de 7 uger, hvor klubbens svømmere var på træningslejr. Dertil kom en del tøj fra samme sponsor. Mig bekendt er det klubbens højeste støtte udefra.

Kontingent

På en ekstraordinær generalforsamling i omkring feb.marts 1945, hvor der blev vedtaget nye love for klubben blev kontingentet også fastlagt. Det blev gearet efter de nys vedtagne bestemmelser om 4 medlemsgrupper: 1) Hovedafdelingen 2 kr. om året, 2) seniorafdelingen 20 kr. årligt, 3) juniorafdelingen betaler 10 kr. årligt eller 1 kr. om måneden endelig betaler medlemmer i 4) passivadelingen 5 kr. årligt og Livsvarigt medlemskab 100 kr.

Kontingentet til svømmeklubben var i 1952 steget til 6 kr. årligt, det må formodes at være til "hovedafdelingen" eller også har klubben ændret på kategorierne. Dette beløb holdt frem til 1963, hvorefter kontingentet blev hævet til 10 kr. årligt. I sæsonen 1966-67 stiger kontingentet igen nu til 30 kr. årligt. Samtidig koster det 5 kr. pr. hold at deltage i motionsidrætsafdelingen og jeg formoder at denne pris samtidig skal betales af klubmedlemmerne. Året efter stiger kontingentet i motionsidrætsafdelingen i USG til 10 kr. årligt. I 1980-1981 var kontingentet, dvs. den samlede medlemsbetaling steget til 200 kr. pr. sæson for at deltage i USG i konkurrence idræt. Dertil kom så indmeldelse i svømmeklubben efter godkendelse af niveau. I 1983-84 steg kontingentet til foreningen til 250 kr. og sæsonen efter yderligere til 275 kr. i sæsonen 1986-87 fik kontingentet til foreningen et voldsomt hop til 450 kr. pr. sæson. Men træningstiden udvidedes også til 3 ugentlige træninger. 1987-88 øgedes betalingen til 580 kr. 1989-90 steg kontingentet til foreningen til 690 kr. for en hel sæson. I 1991-92 faldt kontingentet for første gang til 400 kr. pr. sæson. I 1992-1993 blev kontingentet for første gang differentieret mellem studerende og ej-studerende. Baggrunden var at Københavns Universitet havde overvejet at lukke USG, generelt fordi der var alt for mange ej-studerende i medlemsskaren. I forandringsprojektet for at modvirke denne lukning blev denne skelnen indført. Resultatet blev første år (altså 92/93) at studerende klubmedlemmer skulle betale 400 kr. pr. sæson og ej-studerende 550 kr. I sæsonen 94/95 var afgiften for ej-studerende steget til 300 kr. 1996/97 var kontingentet for studerende i klubben 600 kr. 900 kr. for ej.stud.