DK EN

USG's vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution "Universitets og øvrige højere læreanstalters Studenter-Gymnastik" (USG)

§1. Foreningen USG er stiftet af følgende højere læreanstalter i København:
 1. Københavns Universitet
 2. Det Farmaceutiske Fakultet under Københavns Universitet
  (indtil 1.1.2007 Danmarks Farmaceutiske Universitet)
 3. Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer under Københavns Universitet
  (indtil 1.1.2007 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole)
 4. Handelshøjskolen i København
 5. Det Kgl. Danske Kunstakademi
 6. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
Stk. 2. USG er hjemmehørende i Københavns Kommune

§2. USG har til formål at give uddannelsessøgende i hovedstadsområdet mulighed for at dyrke idræt både på motions- og turneringsplan.

Stk. 2. Som medlem af USG kan optages alle, der tilslutter sig foreningens formål.
Stk. 3. Alle uddannelsessøgende i hovedstadsområdet, som er indskrevet som studerende ved en post-gymnasial SU-berettiget uddannelse, og som er aktive studerende, har adgang til mod gebyr at tilmelde sig foreningens aktiviteter. Andre medlemmer har, mod forhøjet gebyr, adgang til at tilmelde sig foreningens aktiviteter, i det omfang der er ledige pladser.
§3. USG består af:
 • motionsidrætsafdelingen
 • afdelinger
 • klubber
Stk. 2. I afdelinger og klubber dyrkes der en specifik idræt, og godkendelse af etablering sker ved beslutning på baggrund af forslag stillet til generalforsamlingen (før 2002: Repræsentantskabet). For alle 3 sektioner sker koordinering af deltagere, kontingentbetaling, aflønning af trænere og planlægning af hjemmekampe osv. med administrationen efter retningslinier, der er godkendt af generalforsamlingen (før 2002: Repræsentantskabet) henholdsvis hovedbestyrelse.
Stk. 3. Forpligtelserne i forhold til USGs formål er ens for alle dele af USG. Alle refererer til foreningen gennem repræsentationen i hovedbestyrelsen samt via generalforsamlingen. De respektive vedtægter - for motionsidrætsafdelingen, klubber og afdelinger - definerer kompetencen og repræsentationen mellem medlem, hold og forening.

Hovedbestyrelsen

§4. USG ledes af en hovedbestyrelse (HB). Hovedbestyrelsen består af 7 medlemmer:
 • 2 medlemmer, der repræsenterer de stiftende læreanstalter og Niels Brock Copenhagen Business College;
 • 3 medlemmer, der repræsenterer motionsidrætsafdelingen og afdelingerne;
 • 2 medlemmer, der repræsenterer klubberne;
Stk. 2. Alle medlemmer af hovedbestyrelsen vælges for et år af gangen på generalforsamlingen.
Stk. 3. Der vælges 1-2 suppleanter for såvel klubberne som for motionsidrætsafdelingen og afdelingerne.
Stk. 4. Motionsidrætsafdelingens og afdelingernes medlemmer opstiller kandidater til valg til hovedbestyrelsen. Valget foregår med stemmeret for alle USGs medlemmer.
Klubbernes medlemmer opstiller kandidater til hovedbestyrelsesvalget. Samtlige USGs medlemmer har stemmeret til selve valghandlingen.
De højere læreanstalter (def. i § 1) vælger/udpeger selv deres repræsentanter. Disse præsenteres på generalforsamlingen
Stk. 5. Opstilling af kandidater skal ske senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk 5. Stemmeberettigede og valgbare repræsenterende de 3 sektioner defineret i § 3 er ved valg af HB-medlemmer de personer, der pr. 1. november i det givne år er registreret som medlemmer i USG's medlemsdatabase.

§5. Hovedbestyrelsens opgaver er at fordele ressourcer, at udvikle og styrke USG's aktiviteter ud fra
generalforsamlingens beslutninger, samt at behandle indstillinger fra den daglige ledelse, udarbejde
programudkast for den kommende sæson og budget for institutionens virksomhed. Hovedbestyrelsen er
økonomiansvarlig og nedsætter udvalg, der tager sig af specielle interesseområder. Hovedbestyrelsen udarbejder kommissorier for hvert af udvalgene.

Stk. 2. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hovedbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Det skal af forretningsordenen fremgå, at hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
Stk. 3. Idrætsinspektøren er sekretær for HB-møderne og deltager i møderne uden stemmeret

Generalforsamlingen

§6. Generalforsamlingen, der er USGs højeste myndighed, består af alle medlemmer i USG (se bestemmelse §
4, stk. 5).

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger foreningens formand blandt de valgte HB-medlemmer
§7. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i november måned med følgende dagsorden:
 1. Valg af mødeleder og referent
 2. Godkendelse af beretninger
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Godkendelse af programudkast og budget, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne af forslag
 6. Præsentation opstillede hovedbestyrelseskandidater
 7. Valg af motionsidrættens og afdelingernes kandidater samt valg af suppleanter
 8. Valg af klubbernes kandidater samt valg af suppleanter
 9. Valg af formand
 10. Valg af intern revisor
 11. Valg af registreret revisor (ekstern)
 12. Eventuelt

§8. Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på USGs hjemmeside og
ved opslag ved indgangen til USGs kontor.

Stk. 2. Alle medlemmer har møderet og stemmeret til generalforsamlingen.
Stk. 3. Et medlems forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være hovedbestyrelsen i hænde mindst 14 dage før mødet og skal optages på dagsordenen. Samtidig 14 dage før skal opstillingslister afleveres til hovedbestyrelsen. 10 dage før mødet skal indkomne forslag bekendtgøres på USGs hjemmeside.
Regnskab, forslag til program, kontingent og budget samt indkomne forslag gøres tilgængelige på USG's hjemmeside/uddeles på kontoret senest 4 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Stk. 4. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal. Til ændring af foreningens vedtægter kræves dog, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, og at mindst 200 medlemmer er til stede og deltager i afstemningen.
Stk. 5. Såfremt et forslag om ændring af foreningens vedtægter vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, men mindre end 200 medlemmer er til stede ved generalforsamlingen og deltager i afstemningen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling; på den således indkaldte ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange medlemmer der er til stede og deltager i afstemningen.

§9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes i øvrigt, hvis mindst 2 hovedbestyrelsesmedlemmer ønsker dette,
eller hvis mindst 200 medlemmer af USG skriftligt begærer dette.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter, at det er forlangt. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel, bilagt dagsorden.

Andre bestemmelser

§10. Den daglige ledelse af foreningen varetages af idrætsinspektøren, der på vegne af Hovedbestyrelsen
besidder tegningsretten. Det påhviler denne: at ansætte lærere, akkompagnatører, rengørings-og
opsynspersonale og kontorpersonale, at træffe aftale om lån eller leje af idrætslokaler, at føre institutionens daglige regnskaber.

Stk. 2. Idrætsinspektøren ansættes af Københavns Universitet.

§11. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Institutionens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt intern revisor, samt en registreret revisor.

§12. De med virksomheden forbundne udgifter dækkes af kontingenter fra motionsidrætsafdelingen og klubberne,
evt. tilskud, indtægter ved udleje af lokaler m.v.

Stk. 2. Klubberne afregner kontingenter med USGs kontor i henhold til klubbens godkendte vedtægter. En klub, der ikke betaler kontingent inden for regnskabsåret, udelukkes fra USG.
Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere herfra.

§13. Eksklusion. Hovedbestyrelsen har bemyndigelse til at udstikke retningslinier for eventuel eksklusion af
medlemmer. Ved eksklusion mister medlemmet sine rettigheder i USG uden økonomisk kompensation.
Eksklusionsperioden vil mindst gælde for en sæson (hoved- + sommersæson).

§14. Forholdet til Institut for Idræt og brug af instituttets lokaler er fastsat ved aftalerne af 1.juni 1998 med DHL/IfI, KU og USG, samt aftale af 26. juni 1941.

§15. Opløsning af foreningen kan kun ske, såfremt mindst 2/3 af generalforsamlingens deltagere
stemmer herfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages
mellemrum. Eventuel formue ved opløsning af USG tilfalder de stiftende læreanstalter til gavn for
studenteridræt.

Nærværende vedtægter afløser vedtægterne for den selvejende institution USG vedtaget den 14 .februar 1980 med ændringer af 14.juni 1990, 3. juni 199_, 10 .juni 1995, 8. maj 1996 og 28. maj 2001.
Nærværende vedtægter er vedtaget på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 24. september 2002, juni 2003, ekstraordinær generalforsamling den 8. december 2003, ordinær generalforsamling den 20. november 2007 samt ekstraordinær generalforsamling den 7. april 2008:

København, 20. november 2007

Thorkil Damsgaard Olsen
Formand for USG

Jacob Bertram
Dirigent